Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

  1. Alminnelige betingelser

 

1.1.

Disse vilkårene gjelder for alle salg som gjennomføres av Rekkverkrsproffen.no (Glassproffen AS heretter kalt leverandøren), med mindre annet fremgår i ordrebekreftelsen eller på en annen måte er avtalt mellom partene. Leverandøren er ikke bundet av vilkår fremstilt av kjøper, som avviker fra leverings-bestemmelsene, med mindre dette vilkår er skriftlig avtalt mellom leverandøren og kjøperen.

 

1.2.

Disse salgs- og leveringsbetingelser ansees som akseptert når leverandøren sender

ordrebekreftelsen, eller når kjøper utfører handelen selv i nettbutikken.no

 

  1. Leveransen

 

2.1.

Alle tilbud fra leverandøren er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato, hvor det deretter bortfaller.

 

2.2.

En hver bestilling fra kjøper er kun bindende for leverandøren, når leverandør har sendt en skriftlig ordrebekreftelse. Ved bestilling via nettbutikken sendes en automatisk bekreftelse og denne bindende for leveransen.

 

2.3

 

Ordrebekreftelsen er bindende for kjøper, med mindre det straks fremkommer en innsigelse til det som står i den anførte ordrebekreftelse.

 

2.4.

I tilfeller der leverandøren utfører arbeid på bakgrunn av kjøperen anvisninger, form av tegninger o.l. ligger risikoen alene til kjøper.

 

2.5.

I det tilfelle der leverandøren har gitt veiledning til kjøper, vil ikke dette ikke stå til ansvar overfor leverandøren.

 

  1. Levering

 

3.1.

Leveringstid på spesialbestilte varer er normalt 3-4 uker. Resterende lagerførte varer sendes i løpet av 1-3 dager i fra bestilling såfremt ikke annet er avtalt. 

3.2.

Leveranser til bostedsadresse i Norge. Levering skjer med vogntog på vanlig vei. Kjøper forplikter seg til å være behjelpelig med lossing av bil.

 

3.3.

I de tilfeller hvor frakten ikke er arrangert av leverandøren, fraskriver leverandøren seg alt ansvar under leveransen.

3.4.

 

Hvis kjøper ikke er tilstede på leveringsstedet eller behjelpelig med lossing av varen, har leverandøren

rett til å enten 1) at sette ifra seg varen på leveranse plass eller 2) kreve kjøper for lagerleie og oppbevaring av leveransen, hvor lagerleien utgjør 6 % av fakturabeløpet pr. måned eller 

 

3) kansellere oppdraget for leveransen

og kreve erstatning av kjøper.

 

3.5.

Ved levering av varen plikter kjøper seg til å ta en nøye kontroll av varene.

 

3.6.

Ved transportskader skal reklamasjon meldes med en gang levering har funnet sted og dette både overfor transportør

og skriftlig henvendelse til leverandøren. Se også punkt. 7 for mer.

 

  1. Priser og betaling

 

4.1. Alle priser er dagspriser og er oppgitt inklusive moms og miljøavgifter

 

4.2.

Del-leveranser: Hvis det skal deles opp en leveranse kan leverandøren kreve å holde tilbake en leveranse hvis kjøper har misligholdt sine betalingsforpliktelser vedrørende en eller flere

forutgående leveranser

 

  1. Eiendomsforhold

 

5.1.

Leverte varer er leverandørens eiendom inntil full kjøpesum er innbetalt.

 

  1. Emballasje

 

6.1.

Leveransen fra leverandøren skjer på stativ, trekasse eller kartong. Kjøper må selv deponere dette på nærmeste avfallsmottak. 

 

6.2.

Ved leveransen er vedlagt en pakkseddel over de leveransene som er med i forsendelsen.

 

  1. Mangler, forsinkelse og reklamasjon

 

7.1.

Ved mangler under leveransen, må dette rapporteres snarest til leverandøren.

 

7.2.

Enhver reklamasjon i anledning av mangler i leveransen skal skje skriftlig og senest 8 dager

etter mangelen / ene burde vært oppdaget. Reklamasjoner kan senest sendes 1 år etter levering har funnet sted. I motsatt fall mister kjøper retten til å gjør innsigelser.

 

7.3.

Leverandøren har retten mellom en utbedring, omlevering eller utbetale et avslag til kjøper. Til sist er det

mulighet for en erstatting.

7.3.

Leverandøren har retten mellom en utbedring, omlevering eller utbetale et avslag til kjøper. Til sist er det

mulighet for en erstatting.

 

7.4.

Utbetales det en erstatning i anledning av mangler ved en leveranse kan denne aldri overstige varers fakturapris inkl. miljøtillegg og avgifter. Leverandøren har ikke erstatningsansvar for annet, verken for direkte eller indirekte tap..

 

7.5.

I tilfelle av omlevering, er leveransen underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gjeldende for den opprinnelige leveransen.

 

7.6.

En overskridelse av leveringstiden, uansett hvilken årsak, kan ikke kjøper heve avtalen med mindre leveringstiden overskrides med mer enn 3 måneder.

 

7.7.

Hvis leverandører ser at det kommer til å bli forsinkelse, er leverandøren forpliktet til å gi beskjed skriftlig.

 

Kjøper skal da få beskjed om antatt forsinkelsestid. Hvis antatt tid er mer 3 måneder fra meldingen om forsinkelse kan kjøper kreve å heve avtalen for denne del av leveransen. Kjøper forplikter seg til å gi tilbakemelding til

leverandøren med en gang kjøper får beskjed. I motsatt fall bortfaller muligheten til å heve kjøpet.

 

7.8.

Leverandøren er ikke på bakgrunn av forsinkelser erstatningsansvarlig, hverken for direkte eller indirekte tap

og dette uansett årsak til forsinkelsen.

 

  1. Angrerett

 

8.1 Ifølge de salgsbetingelser som gjelder for forbrukerkjøp av varer over internett, har forbruker som regel angrerett etter angrerettloven. Angreretten gjelder imidlertid ikke for varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, jf angrerettloven § 22 bokstav e)
Ved å gjøre en bestilling og akseptere disse vilkår godkjenner forbruker at angreretten ikke gjelder. Angreretten gjelder ikke for næringsdrivende.  1. Garanti

9.1 Vi har 2 års garanti på varer med produksjonsfeil. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller garantisaker rapporteres og ingen feil kan konstateres, må vi debitere kunden de kostnader som kan oppstå. Dette gjelder også om kunden selv har forårsaket skaden i samband med håndtering eller på grunn av feilaktig montering. Kundens faktura gjelder som garantibevis.

Riper, merker og andre mindre defekter bedømmes på normal betraktningsavstand.

For glass bruker vi Glassbransjeforbundets vilkår ved reklamasjoner. https://www.glassportal.no/wp-content/uploads/2019/08/070819_Veilder_vurdering_anmerkninger.pdf 

Glass inneholder spenninger som kan årsake sprekker ved uvøren håndtering og ved raske temperaturskiftninger. Ingen garanti gjelder for dette.

Garanti på treprodukter og andre levende materialer gis ikke for feil som sprekker, kvister, sevje eller farge skiftinger.

Forbehold om trykkfeil